Intro

Kernstück des Sicherheitskonzeptes "Verwaltungsnetz"

Alexander Geschonneck
Humboldt-Universität zu Berlin - Rechenzentrum
geschonneck at rz.hu-berlin dot de
28.Januar 1997